Valamikor az előző század vége felé, a pályám kezdetén ismerkedtem meg Oroszlány Péter munkásságával. Konkrétan a tanulás tanításáról és a dinamikus olvasásról alkotott nézeteivel, és az általa kifejlesztett oktatási programmal. Nagyon érdekesnek találtam, két ok miatt: egyrészt, akkoriban még nem voltak részletesen kidolgozott fejlesztő programok (sajnos a magyar nyelvű szakirodalom továbbra is kénytelen nélkülözni ezeket), másrészt mert a dinamikus olvasás fejlesztése számítógéppel is történt. Ez újdonságszámba ment akkoriban, a gyerekek nagyon kedvelték. Sajnos a floppyra írt program az újabb fejlesztésű számítógépeken már nem használható. És Oroszlány Péter sincs többé közöttünk...

Azóta rengeteg külföldi fejlesztőprogrammal ismerkedtem meg az olvasástanulás témaköréből, és bizony ezek megismerése világított rá utólag a Dinamikus olvasás (AKG Kiadó, 1995, 1997) korát megelőző modernségére és eszmei értékére. Mint annyi más magyar termék, a Tanulás tanítása komplex program sem futotta be a megérdemelt karriert. Olyan fogalmakkal ismertetett meg, mint a skipping, perifériás látás növelése, fixációszélesség, rögzített fixáció, regressziógátlás. Ezek a fogalmak mind a szemműködést gyorsító gyakorlatokhoz kapcsolódnak, melyek az olvasástechnikával hozhatóak kapcsolatba.

E fogalmak tisztázására szánnék néhány sort:

Regresszió: az a rossz szokás, mikor vissza-visszaugrunk a már elolvasott szövegre, mivel úgy haladtunk előre, hogy nem fogtuk fel az olvasottakat. A regressziógátló gyakorlat erről igyekszik leszoktatni, vagyis az olvasástechnikával párhuzamos szövegfeldolgozást segíti elő (gyorsabb olvasás, hatékonyabb tanulás).

Skipping (kereső olvasás): akkor használjuk, mikor egy szöveget nem akarunk végigolvasni, csak bizonyos szavakat, mondattöredéket stb. keresünk benne.

Perifériás látás, fixációszélesség fejlesztése: az olvasás sebességének növelésében van szerepe. A látótér tágítása biztosítja, hogy egy pillantással minél többet lássunk meg a szövegből, anélkül, hogy a szemünk elmozdulna a fixációs pontról.

Jelen cikkem egy francia nyelvű feladatgyűjteményről szól (140 jeux pour lire vite). A könyv bemutatásán kívül most és később további 2 írásomban sok-sok olyan játékot fogok bemutatni, amit magyarul is lehet játszani. Miért tartom fontosnak, hogy egy magyar fordításban nem kapható könyvről számoljak be? Azért, mert a Dinamikus olvasás (ami inkább gimnazistáknak, fiatal felnőtteknek szól) óta ez az első általam kézbevett könyv, ami az olvasástechnika fejlesztésére kínál gyakorlatokat, ráadásul nem sokkal az iskolába lépés utántól. Valamint gondolom, hogy többen beszélhetnek franciául olyanok, akiket érdekelhet ez a könyvecske, és motiváltak a beszerzésére. A könyv a maga nemében hiánypótló, mert különböző szakmabeliek forgathatják egyszerre eredményesen: gyógypedagógusok, tanítók, nyelvtanárok és szülők is. Mindazok, akik az olvasástechnika gyakoroltatásához keresnek újabb, nem megszokott lehetőségeket.

A francia nyelvű játékgyűjtemény célja az olvasás ízének a megtapasztaltatása. Szerzője gyakorló pedagógusként alkotta meg és próbálta ki frontális osztálymunka során a feladatait. A játékos feladatok egyszerűek és gyorsan elvégeztethetőek, élvezetesek gyermeknek, felnőttnek egyaránt. A gyermekeket játékosan vezeti el a kezdetleges olvasástól egy érett olvasástechnikáig (5. osztály végére egy óra alatt a tanulóknak 12 ezer szót kell elolvasnia és feldolgoznia néma olvasással. A soron való gyors áthaladáshoz csökkenteni kell a fixációs pontokat. Az átlagolvasó soronkénti 6-8 fixációval olvas, 2-3 fixáció azonban nagyon meggyorsítja az olvasást. Sem a szótagolás, sem a betűzés többé már nem megengedett. Az értő olvasáshoz gyorsabban kell haladni a szó kimondásánál).

Mi a célja?

A gyakorlatok rendszeres végeztetése valódi olvasóvá nevel. Fejlesztő jellegű, de frontális osztálymunka során is használható.

Kik számára szólnak?

Én olyan gyermekekkel próbáltam ki és használtam eredményesen az egyéni fejlesztés során, akiknek nem voltak betűtévesztései (vagy csak minimális és azokkal külön foglalkoztunk), klasszikus diszlexiás tünetei, ennek ellenére olvasási teljesítményük alulmaradt az egyéb tanulási teljesítményüktől, az olvasási tempójuk nagyon lassú volt és nem szerettek olvasni.

Hogyan használjuk?

A játékok használata egyszerű, nem igényel nagyobb előkészületeket (egy-kettő igen, de akkor is megéri). Célszerű a gyermek olvasókönyvét vagy valamilyen aktuális tankönyvét használni, elősegítve az indirekt tanulást is. Ha a nebulónak házi feladatként egy 2 oldalas olvasmányt kell elolvasnia, akkor nem egy feladatot alkalmazunk az olvasmány végéig, hanem 2-3 paragrafusonként változtatjuk a feladatokat. Ez színesíti a feldolgozást és minimalizálja a monotóniát.

Mennyi időt vesz igénybe?

Napi 10 perc rendszeres gyakorlás elegendő.

Egyéni fejlesztés vagy csoportmunka során hatékonyabb?

Bizonyos játékok frontális osztálymunka során is eredményesen használhatóak, mások meg egyéni fejlesztésre alkalmasabbak.

Mely életkortól ajánlott?

Második osztálytól használható.

A magyar gyógypedagógiai gyakorlatban elterjedt szöveggyűjteményekhez és technikákhoz képest milyen pluszt nyújt?

A gyűjtemény gyakorlatai tapasztalatom szerint nagymértékben tehermentesíti a gyereket, növeli a motivációt és alkalmazkodóképességet (pszichés és szemmozgás egyaránt), csökkenti a frusztrációt, az olvasással kapcsolatos szorongást, hiszen a játékok általában nem az olvasást mint komplex tevékenységet célozzák meg, hanem egy megfelelő tempójú, jó olvasástechnikához nélkülözhetetlen szemmozgás trenírozását és a vizuális észlelés fejlesztését. A konkrét olvasás időtartama jelentősen lerövidül, a tevékenység az adott cél mentén átlátható a gyermek számára, belátható idő alatt elvégezhető, a szövegértés, -feldolgozás bonyolult és fáradtságos műveletét majdnem teljesen kizárja (a fejlesztési cél érdekében ez most kifejezetten hasznos). A feladatok játékossága, szokatlansága a gyakorlást jól megkülönbözethetővé teszi az iskolai tanulástól, a gyermekek nem egy olvasásóra folytatásaként élik meg. Trenírozzák a szemmozgást, és javítják az olvasástechnika minőségét. A gyermekek nagyon szeretik a szerepcserés olvasásokat, különösen kétszemélyes helyzetben díjazzák, és valahogy úgy értékelik, hogy a felnőtt tehermentesíti őket, osztozik a nehézségeikben.

Hatékonysága?

Gyors eredményt ad, belátható időn belül mindenki számára nyilvánvaló a javulási tendencia.

A feladatok kipróbáltan hatékonyak és szórakoztatóak.

Játékok a könyvből

Egy, kettő, három, négy vagy több.

A gyermek úgy olvassa végig az olvasmány adott részét, hogy csak a betűk számát mondja vissza 1-2-3-4 vagy több.

Hogy (4) nézel (több) ki (2), te (2) kevély (több) ló (2)?

Itt a gy betű 2 betűnek (karakternek) számít, ezt tisztázzuk előre a gyermekekkel.

A feladattípus célja: fixációszélesség rugalmas változtatása, szóanalízis gyakoroltatása

Megjegyzés: Nem alkalmas a játék hosszú olvasmányok feldolgozására, csupán egy bekezdésre alkalmazzuk.

ABC gyakorlása

Az első játékos az olvasólapról elolvas egy a betűvel kezdődő szót. A következő ugyanezt teszi egy á betűvel kezdődő szóval. A 3. játékos egy b betűvel kezdődő szót, és így folytatjuk tovább (majd ismét az első játékossal). A játékosok igyekeznek az ábécé lehető legtöbb betűjével kezdődő szót találni. A játék változata lehet, ha nem adott betűvel kezdődő szót kerestetünk, hanem adott betűt tartalmazó szót.

A feladattípus célja: ábécé begyakoroltatása, gyors pásztázás, jelváltoztatás következtében gyors adaptáció és megosztott figyelem fejlesztése, minden irányú, gyors, kereső szemmozgás trenírozása.

Megjegyzés: az ilyen típusú feladatok a vizuális észlelés mellett tornáztatják a szemizmokat és hozzászoktatnak a gyors szemmozgáshoz. Kérjük meg a gyermeket, hogy lehetőség szerint a figyelmük ne legyen feszült (a szemizmokat tartsák lazán).

Megváltoztatott szó

A felnőtt elolvas egy kb. 12 soros szöveget. A gyermek az olvasottakat szemmel követi. Olvasás közben a felnőtt megváltoztat egy vagy több szót (gyakorlottságtól függően) rokon értelmű szavakra. A gyermek a felolvasás végén jelzi a megváltoztatott szavakat. Szerepcsere lehetséges.

Példa: Szenvedélyesen szerette a nagymamáját. Felolvasva: Nagyon szerette a nagymamáját.

A feladattípus célja: megfigyelőkészség-, szókincs-, emlékezet fejlesztése, szimultán együtthaladás.

Cenzúra

Egy sütőpapírra a felnőtt fekete foltokat rajzol, hogy kitakarjon bizonyos szótöredékeket. Később az olvasólapra helyezve a gyermeknek el kell olvasnia a szöveget, a hiányosságok ellenére. Az előkészített másolópapírt további olvasmányokhoz is felhasználhatjuk. Egyáltalán nem szükséges, hogy teljesen illeszkedjen a sorokhoz.

A feladattípus célja: alkalmazkodás fejlesztése, a kitakart szavak azonosítása a kontextus alapján (szófelidézés), olvasástechnika és szimultán szövegfeldolgozás gyakoroltatása.

LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről: